Tel: 020 - 69 29 392
StarTree
Landbouwstraat 78
1097 TS Amsterdam
Email: info@startreehealing.nl
Website: www.startree.nl
Facebook: praktijkstartree
StarTree Activiteiten
Een plek voor inspiratie en support
om te groeien in een diepere staat van gezondheid en geluk
StarTree Activiteiten
E-mailadres: info@startreehealing.nl
Contact en Nieuwsbrief

 

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN STARTREE

 

Artikel 1. Definities

 

1. De therapeut/praktijk: StarTree te Amsterdam o.l.v. Helena van Duin

2. De cliënt; de wederpartij van StarTree

3. Diensten: een Consult: counseling sessie, healingsessie, belsessie, Groei- en healingavonden, Opleiding voor healer/coach, Body & Soul Balance, Advies voor ZZP’ers en leidinggevende, Workshops, Vrouwencirkels, Drumcirkels, Incidentele adviezen, levering van supplementen in relatie tot het detoxprogramma, dan wel andere incidentele diensten, die door de therapeut in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.

4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse sessies en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd sessies voorkomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de

cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse sessies betreffen.

2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse sessies. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; Behalve bij een coachingstraject waarbij de periode van 3 maanden wordt afgesproken. Mocht deze tussentijds worden verbroken door de cliënt, dan wordt

de periode van 3 maanden wel in rekening gebracht.

- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

- Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

1. Annulering van afsprakenvoor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

- Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

- Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

- De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter handstellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor de diensten zoals vermeldt bij artikel 1 gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

- Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut volgens afspraak middels een factuur in rekening worden gebracht.

- Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, te betalen.

- Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij een coachingstraject dient het maandbedrag voor de eerste dag van de maand op de rekening staan van StarTree.

- Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten, is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag welk in rekening is gebracht aan de cliënt.

6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

7. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.